Get Adobe Flash player

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

จำนวนผู้เข้าชม

572588
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
128
137
1518
568199
7218
12861
572588

Your IP: 54.89.187.28
Server Time: 2018-12-18 12:59:30

กลยุทธ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร

กลยุทธ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร

กลยุทธ์

             เพื่อให้การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพทางศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดตามทิศทางและ   เป้าหมาย  จึงกำหนดกลยุทธ์การบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามกลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้
             กลยุทธ์ที่ 1   ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ให้แก่นักเรียนทุกคน
             กลยุทธ์ที่ 2   เพิ่มอัตราการเข้าเรียนในทุกระดับทั้ง เด็กทั่วไป  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ลดอัตราการออกกลางคัน และพัฒนารูปแบบการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา
             กลยุทธ์ที่ 3   ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พัฒนาผู้เรียน  สมรรถนะครู  และบุคลากรอย่างเป็นระบบ  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ   ปฐมวัยและการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ
            กลยุทธ์ที่ 4   เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่สถานศึกษาและ หน่วยงานการศึกษาในสังกัด เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
            กลยุทธ์ที่ 5   สร้างความเข้มแข็ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพบนหลัก ธรรมมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายราวิทย์  ดวงไข

โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร  ถนนหลวง   ตำบลพิบูล  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  34110  โทรศัพท์  045-441052

Website:http://www.anubanvipak.com   Webmaster : Taksinar  Phitaksa